پاسخ به پرسش های متداول مشتریان سالی مارکت

مناطق تحت پوشش سالی مارکت کدام مناطق تهران می باشد؟

در حال حاضر تمامی مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران تحت پوشش خدمات سالی مارکت می باشند.

در صورتی که هنوز پاسخ پرسش خود را نیافته اید، می توانید پرسش خود را به صورت مستقیم از کارشناسان ما بپرسید.